Op deze plek vindt u informatie over uitvaart, doop en huwelijk. 

In Schutsmantel is op 8 maart de oudste inwoner van onze Gemeente De Bilt overleden: mw.Toos Lycklama: 106 jaar oud!!  Met veel belangstelling  en vriendschap voor ieder leefde zij met haar opgewekte en positieve karakter temidden van onze gemeenschap in Schutsmantel. Bij alle aktiviteiten en bijeenkomsten was zij graag aanwezig. Toos was een vrouw, die veel nadacht over alle dingen; zij was spiritueel van aard, en had derhalve een beschouwende en oecumenische  levensvisie, en hoopvolle geloofsverwachting . Het mysterie van het leven vond ze altijd boeiend, zoals ze het zelf uitdrukte. Op vrijdag 13 maart was de afscheidsviering in een volle kapel van Schutsmantel, waarna de crematie volgde in Den en Rust.

Op 26 februari is mw. Corrie Vissers in Schutsmantel in alle rust overleden in de leeftijd van 97 jaar. Zij woonde tot enkele jaren geleden aan de Julianalaan (boven Morpheus). Daarvoor was ze o.a. werkzaam in Bussum, waar ze een wasserette leidde. Op zondagmorgen kwam zij altijd ingetogen naar onze kerk wandelen; de kerkdienst betekende veel voor haar. Op 2 maart was in de kapel van Schutsmantel de afscheidsviering, waarna de crematie volgde in Den en Rust.

Op 26 februari is in Verzorgingshuis Runnebeek (De Bilt) onze parochiaan Toon ten Bensel overleden, eveneens in de hoge leeftijd van 97 jaar. Geboren in Batavia, heeft hij, na aankomst in Nederland,steeds bij Defensie gewerkt, o.a. in Soesterberg. Zijn taak lag bij de Meteorologische Dienst, waar zijn belangstelling ook altijd naar uit ging. Toon was mondiaal gericht: hij sprak vele talen, en hield dagelijks alle berichten bij van kerk en wereld. Etymologie had eveneens zijn interesse.  In onze parochie heeft hij vele jaren aktief meegewerkt, o.a. met de opzet van en uitvoering van ons Kerkelijk Bureau; ook was Toon lid van ons parochieel zangkoor.Woensdag 4 maart was in familiekring de crematie-plechtigheid in de aula van Den en Rust.


Op 10 februari is in het Diak.Ziekenhuis in Utrecht mevr. Iet Wennekes-Werner overleden in de leeftijd van 80 jaar. Vele ouderen uit Bilthoven zullen Ted en Iet Wennekes nog goed herinneren van de groente- en fruitwinkel aan de Bilderdijklaan, in Het kleine Dorp. Later heeft fa. Dees dit overgenomen.  Naast haar werkzaamheden in het gezin en in de winkel, was Iet in onze gemeente goed bekend vanwege haar bestuursfunkties in verschillende sportorganisaties. Zijzelf heeft eveneens van jongs-af-aan veel sport beoefend.  Helaas heeft ziekte in haar laatste  jaren het leven te vroeg beëindigd.  Maandag 17 februari was met vele aanwezigen de afscheidsdienst in onze kerk, waarna de bijzetting volgde bij haar man op ons kerkhof.

Wij gedenken mw. Ger van Kalmthout – Daniëls die op 9 januari 2020 is overleden in De Bilt. Ze is 84 jaar geworden. Ger van Kalmthout was zeer verbonden met de geloofsgemeenschap van de OLV waar zij verschillende functies heeft vervuld en intens heeft gezocht naar mogelijkheden om als parochie zelfstandig te blijven. In een overvolle kerk hebben we haar op 16 januari herdacht met woorden uit Psalm 1 en  de gelijkenis van de talenten uit Mattheus. Ger heeft haar talenten , waar zij zeer dankbaar voor is geweest, goed gebruikt voor haar werk als advocaat en voor haar kinderen en kleinkinderen. En zeker voor de OLV waar zij meedacht over veranderingen. Ook in het leerhuis was ze actief. Meedenken , kritische opmerkingen maken, teksten zoeken, gebeden maken; Ger vond het fijn zo actief te blijven. Het was haar gegund totdat ze een half jaar geleden moest zeggen dat ze erg ziek was.  Langzamerhand werden haar krachten minder maar haar geest bleef helder en ze is toe gaan groeien naar haar afscheid. Haar uitvaart heeft ze geheel voorbereid met haar dochters en voorgangers.  Het was moeilijk om al haar dierbaren los te laten. Het is het moeilijkste stukje van je leven. Ook dat heeft ze volbracht op een waardige wijze. Haar diepe geloof is haar tot steun geweest. 
Moge haar gedachtenis velen tot zegen zijn.

Op donderdag 9 oktober is na ernstige ziekte Jan Dieker, Julianalaan,  temidden van zijn gezin overleden, in de leeftijd van 78 jaar. Hoewel zijn lichaam erg verzwakt was, was zijn geest tot het laatst helder en welbewust. In één van de laatste gesprekken sprak hij ook zijn persoonlijke  geloofsvisie uit over God en kerk ; en die toonzetting  mocht ook  in de afscheidsdienst naar voren komen.  Jan was een sterke en ondernemende man, integer en betrouwbaar. Zijn gezin stond in alles voorop. In zijn aktieve loopbaan was hij als advocaat verbonden aan het advocatenkantoor Wijn &Stael in Utrecht. Daarnaast was hij ook  als penningmeester bestuurslid van de Schutsmantel, en later van de Stichting Kath.Bejaardenzorg in De Bilt.  De afscheidsdienst was op 15 januari in onze kerk, en vervolgens de begrafenis op ons kerkhof. Wij wensen Thea en de kinderen sterkte in de komende tijd.

Op 20 november is Theo van Keulen in de leeftijd van 91 jaar thuis overleden.  Als directielid van Staatsbosbeheer  was hij altijd met de natuur en met het klimaat verbonden.  Ook in zijn persoonlijk leven heeft hij aan de seizoenen van lente, zomer, en  herfst kleur en inhoud gegeven.  Veel waarde hechtte hij aan mensen, die eerlijkheid ,integriteit en rechtvaardigheid uitstralen, waarbij het belangrijk is dat ieder mens tot zijn recht kan komen. Als voorzitter van de Raad van Kerken heeft hij in de 90-er jaren geholpen, dat Vluchtelingenhulp in onze gemeente van de grond kwam.  Op 23 november was de crematieplechtigheid in Den en Rust.

Eveneens op 20 november is José de Feiter-Van den Bussche in verzorgingshuis De Runnebeek op 93-jarige leeftijd overleden. José was altijd een energieke moeder en oma, die graag mensen om zich heen had. Met veel warmte en zorg bleef zij belangstellend naar ieder die haar bezocht. Maar de laatste jaren ging het kaarsje toch langzaam uit.  Op 27 november was de afscheidsviering in onze kerk, waarna de bijzetting volgde op ons kerkhof bij haar overleden man.

Op 15 november overleed in Bergen op Zoom in de leeftijd van 91 jaar in de intiemheid van het gezin Maria Langemeijer – Kuijlaars. Maria was een mens, die ons respect verdient. Ze kenmerkte zich in het ‘voor elkaar zijn’. Zij hield van samen. Altijd aandacht voor iedereen. Maria was één van onze voorgangers in de Open Kringvieringen op dinsdag. In haar overwegingen kwam steevast de zin voor “God is liefde”. Ik citeer uit één van haar overwegingen: “Je moet liefhebben zonder voorwaarden. Geef mensen hun vrijheid om hun eigen weg te gaan. Het is niet aan jou om mensen te veroordelen. Geef hun liefde, aandacht, luister naar hen”. Zo was Maria er voor anderen, maar zo wilde ze ook dat wij er voor haar waren. Op 22 november was haar afscheidsviering in onze kerk, waarna we haar lichaam te ruste hebben gelegd bij haar man op het kerkhof in Zeist.

Op 3 november is in het Diaconessenziekenhuis in Utrecht onze trouwe pianist/organist Arie van Viegen overleden, 87 jaar oud. Bijna 40 jaar heeft hij onze liturgische vieringen mee helpen begeleiden. Ook  was Arie  bij andere evenementen enthousiast en bereidwillig beschikbaar om klank en kleur te geven. Bijzonder intens was de band met het kinderkoor en met Elaine van Grootel. Zij vormden een hecht duet.  Ook in de Schutsmantel en andere kerken en verzorgingshuizen zat Arie vaak achter piano of orgel. Een bekende anekdote is, dat zijn  vrouw Hanny op zondagmorgen wel eens opmerkte: “Wat ben je vandaag: hervormd,  katholiek, of gereformeerd?” . Van huis uit hervormd typeerde dit gezegde zijn breed-gelovige gezindheid: een ware “homo oecumenicus”. Op 8 november was de oecumenische dankdienst in onze kerk, samen met ds. René v.d.Belt en veel aanwezigen van de verschillende kerken, waarna de begrafenis plaats vond in het familiegraf in Utrecht.

Op 24 september is op 86-jarige leeftijd mw. Maria Westerink-Offermans overleden. De afscheidsviering was woensdag 2 oktober in de aula van Den en Rust, Frans Halslaan 27.

Zondag 22 september was de doopviering van Tess van Luxemburg. Wij heten Tess van harte welkom in onze geloofsgemeenschap!

Maandag 16 september is de heer Rien Balemans overleden. De afscheidsdienst is zaterdag 21 september om 11.30 uur in onze kerk.

Afgelopen woensdagavond is de heer Henk Wintraaken overleden. De afscheidsplechtigheid is dinsdag 17 september, in besloten kring.

 Op 17 augustus is thuis in Hilversum Else Berns-Coenen in de leeftijd van 92 jaar overleden. Vele jaren voelde zij zich sterk verbonden met de spiritualiteit en de identiteit die onze kerk in Bilthoven uitstraalt.  Else was in het verleden ook lid van de vooruitstrevende “Elisabeth Laseur-groep”. Elisabeth Laseur was een Franse mystica, die veel nadruk legde op spirituele vorming en geloofsverdieping.  Van deze groep waren meer leden van onze parochie lid.  Toen Else ouder werd, kon zij met haar blij en optimistisch karakter ook heel gemakkelijk en vanzelfsprekend denken over haar levenseinde. Voor haar afscheidsviering had zij ruim van te voren al vele dingen op papier gezet. Vrijdag 23 augustus was deze viering in onze kerk, waarna de bijzetting volgde in het graf van haar man Peter in Hilversum.
.